کانال حامیان دکتر محمود احمدی نژاد

  • تعداد اعضا کانال : +2000
  • موضوع کانال : کانال دکتر احمدی نژاد

کانال حامیان دکتر محمود احمدی نژاد

دکتر احمدی نژاد؛ مظلوم تر از بهشتی

Summary
Review Date
Reviewed Item
کانال حامیان دکتر محمود احمدی نژاد
Author Rating
4
عضویت در کانال