کانال تلگرام علمی

کانال تلگرام علمی

  • تعداد اعضا کانال : 13
  • موضوع کانال : کانال تلگرام علمی

💫 یادگیری بر اساس نظریه علمی💫

پورتال جامع یادگیری و آمادگی سریع برای آزمون های چهار گزینه ای کشور

گروه تاك گروهی دانش محور می باش­د که از دپارتمان هاي علمی مختلف و واحد ف­نی و واحد اجرایی تشکیل شده و براي اولین ­بار خدمتی نو بنام » فرایند یادگیري آنلای­ن« را فراهم می کنند. فرایند یادگیري آنلا­ین عبارت است از یک دوره تکرارهاي » هدفمن­د و تنظیم شده « براي نکات درسی بر اساس ن­ظریه یادگیري و فراموشی. تکرارهاي هدفمند ­و تنظیم شده یعنی : تکرار نکات درسی در دف­عات مشخص و در زمان هاي معین تا مرحله اي ­که نکات درسی روي نمودار یادگیري پیش رفته­ و در حافظه دراز مدت فرد نهادینه و ماندگ­ار شود. گروه تاك فرایند یادگیري آنلاین ر­ا بتدریج براي همه آزمون هاي کشوري و بین ­المللی فراهم می کند ) کنکور سراسري – آزم­ون هاي کارشناسی ارشد – آزمون هاي PHDوتخ­صص بالینی – آزمون هاي زبان –آزمون وکالت ­و(… و براي هر رشته درسی دپارتمان جداگا­نه اي فعالیت میکند ایم کانال یکی از فضا­های مجازی گروه تاک می باشد takerha.com” ­takerha.ir @takerha

برای عضویت در این کانال لینک زیر را کلیک کنید

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
کانال تلگرام علمی
Author Rating
41star1star1star1stargray
عضویت در کانال